Usługi transportowe - CarExpres

Kim jesteśmy?

Firma transportowa CarExpres świadczy usługi transportowe na Krakowa oraz innymi miast małopolski, a także innych województw w Polsce. Naszą największą wartością jest zapewnienie klientom usług na najwyższym poziomie. Nasza kadra cechuje się ogromnym doświadczeniem, jak również wysoką kulturą osobistą, dzięki czemu doskonale wie jak sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów i dopasować się do ich indywidualnych żądań. Jeśli interesują Państwa tanie usługi transportowe, a jednocześnie cenicie Państwo sprawność i profesjonalizm, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Firma CarExpres to transport na najwyższym poziomie.

Kontakt

Pomoc drogowa 24h w Krakowie

renault-master-proconveL6

Do przykrych zdarzeń drogowych dochodzi zawsze w najmniej spodziewanych okolicznościach, dlatego jesteśmy dostępni  24h godziny przez 7 dni w tygodniu przez cały rok świadcząc  profesjonalną pomoc drogową w Krakowie. Mając na uwadze dobro naszych Klientów świadczone usługi wykonujemy jedynie nowoczesnym sprzętem, który sprawdza się nawet w najtrudniejszych zadaniach. Wszystkim naszym Klientom, którzy nie potrzebują natychmiastowej pomocy lecz poszukują lawety do przewozu samochodu oferujemy usługę lawetowania. Posiadamy nowoczesną lawetę, która gwarantuje bezpieczny transport Państwa samochodu w miejsce jego naprawy. Wszyscy nasi pracownicy zawsze odpowiednio zabezpieczają lawetowane samochody, co jest szczególnie ważne w przypadku pojazdów mocno uszkodzonych. Oferujemy naprawdę konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług, co sprawia, że wszyscy nasi Klienci są zadowoleni z naszych działań.. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami - umówimy się na dogodny dla Ciebie termin, a bezpiecznie przetransportujemy Twój samochód gdziekolwiek zechcesz.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Regulamin

§ 1 Warunki ogólne

 1. CarExpres zobowiązuje się na własny koszt do podstawienia odpowiedniego do przeprowadzanego towaru i jego ilości środka transportu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dookreślonym co do dnia i godziny, będącej jednocześnie godziną załadunku. Zobowiązuje się również do zapewnienia wykonania niezbędnych robót oraz dostarczenia środków koniecznych dla należytego wykonania umowy przeprowadzki.

 2. CarExpres zobowiązuje się do posiadania wszelkich wymaganych w prawie krajowym certyfikatów i zezwoleń niezbędnych do realizowania umowy oraz świadczeń nierozerwalnie związanych z przedmiotem i charakterem umowy.

 3. CarExpres w przypadku, gdy umawiające się strony nie postanowią inaczej, będzie miał prawo powierzyć wykonanie niezbędnych do realizacji przedmiotowej umowy czynności, na zasadzie odpowiedzialności z tytułu ryzyka, podmiotowi trzeciemu.

 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone mu do przeprowadzki, do momentu pokwitowania odbioru w miejscu wyładunku.

 

§ 2 CarExpres zobowiązuje się do

 1. Posiadania niezbędnego, ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 2. Wzięcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie w czasie wykonywania umowy.

 3. Wykonania powierzonego zlecenia w terminie, a w razie opóźnień wynikających z siły wyższej lub innego niemożliwego do przewidzenia powodu, w czasie możliwie najkrótszym. Termin określany jest przez CarExpres oraz Zleceniodawcę. Jeżeli nie zostanie określona dokładna data wykonania usługi to CarExpres ma prawo zrealizować usługę w czasie możliwie najkrótszym.

 4. Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury materiałowej niezbędnej do należytego pakowania powierzonego towaru w jakości oraz ilości odpowiadającej powierzonemu zleceniu.

 5. Korzystania ze środków transportu adekwatnych do powierzonego zlecenia, sprawnych technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniami OC. Wykonywania umowy kompetentnymi, przeszkolonymi w tym względzie osobami.

 6. Ograniczenia do niezbędnego minimum uciążliwości umówionych prac, w każdym miejscu ich realizacji.

 

§ 3 Zleceniodawca zobowiązuje się do

 1. Zapewnienia nadzoru nad załadowywanym i rozładowywanym towarem.

 2. Przekazania Zleceniobiorcy towarów pochodzących z legalnego źródła, wolnych od sporów sądowych, mogących naruszyć interes Zleceniobiorcy, wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych, niebezpiecznych, oraz takich, których przewóz mógłby narazić bezpośrednio lub pośrednio zdrowie lub życie ludzkie.

 3. Zapewnienia infrastruktury niezbędnej do realizowanej przez Zleceniobiorcę usługi pakowania, załadunku, rozładunku, rozpakowywania objętych usługą towarów, w szczególności zapewnienia rozlokowania, udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w tym zapewnienia otwarcia budynków.

 4. Wskazania uwarunkowań BHP i P-Poż oraz innych związanych z bezpieczeństwem osób i mienia w miejscu załadunku i wyładunku.

 5. Meble, przedmiotu szklane, kruche, narażone na zarysowania i uszkodzenia nie mogą być przewożone bez opakowania. Jeżeli Zleceniodawca nie dopełni ww. czynności CarExpres ma prawo odmówić wykonania usługi i rozwiązać umowę bez ponoszenia jakichkolwiek roszczeń.

 

§ 4 Reklamacje

 1. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji drogą pisemną na adres siedziby CarExpres lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty potwierdzenia odbioru relokowanego mienia.

 2. Jeżeli reklamacja dotyczy świadczonych usług powinna zawierać opis roszczenia, czas i miejsce wykonania usługi. Do reklamacji należy dołączyć kserokopie: dokumentu odbioru mienia, umowy, zamówienia oraz dokumentu sprzedaży (faktura, paragon).

 3. Reklamacje dotyczące ubytków lub zniszczenia mienia powinny być składane w przeciągu 3 dni od daty potwierdzenia odbioru mienia, w przeciwnym wypadku nie będą rozpatrywane. W wypadku ubytku lub zniszczenia mienia należy sporządzić protokół szkody, za sporządzenie którego odpowiedzialna jest firma ubezpieczająca CarExpres. Protokół szkody należy przekazać wraz z dowodem sprzedaży usługi do CarExpres w sposób opisany w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

 4. Jeżeli pakowanie i zabezpieczenie mienia na czas transportu należało do Zleceniodawcy, a nastąpi uszkodzenie takiego mienia CarExpres nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenie i reklamacje nie będą uznawane.

 5. Zleceniodawca decydując się na zapakowanie i zabezpieczenie mienia we własnym zakresie zobowiązany jest do należytego wykonania tej czynności, w taki sposób aby mienie nie było narażone na uszkodzenia w normalnie przebiegającym procesie transportu mienia. W przeciwnym razie reklamacje i roszczenia nie będą uwzględnianie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Strony ustalają, że w razie sporów wynikających z przedmiotu umowy, skierują spór na drogę mediacji, a w przypadku jej bezskuteczności, na drogę sądową według właściwości miejsca siedziby Zleceniobiorcy.

 2. W kwestiach nieuregulowanych będą miały zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego i normy ogólne prawa budowlanego.

 
TOP